AGH

 

Strona główna
Pliki do pobrania
Wybory dziekana WZ
Komunikaty
Wybory uzupełniające-2023

Wybory organów Uczelni na kadencję 2020 - 2024


Komunikaty

Programy wyborcze osób, które ubiegają się o objęcie stanowiska Dziekana Wydziału Zarządzania

Wybory Dziekana Wydziału Zarządzania - Programy wyborcze


Komunikaty Okręgowej Komisji Wyborczej

Komunikat nr 20

Szanowni Państwo,
OKW nr 12 informuje, że  Samorząd Studencki wybrał swoich przedstawicieli do Senatu Uczelni oraz do Kolegium Wydziału Zarządzania AGH.

Senatorką z ramienia studentów została Pani Hanna Pudło

Do Kolegium Wydziału zostali wybrani:
Paulina Świątańska
Jakub Rudzki
Radosław Kalina

Z poważaniem,
M. Brożyna

Komunikat nr 19

Szanowni Państwo,

OKW nr 12 informuje, że w wyniku głosowań z dnia 23.06.2020  w 2. turze wyborów do Kolegium Wydziału w grupie i profesorowie Uczelni zostali wybrani następujący członkowie.

Andrzej   Paliński    - 11 głosów
Henryk    Gurgul      -  10 głosów
Jerzy       Mikulik      -   9 głosów

 

Z poważaniem,
M. Brożyna

Komunikat nr 18

Szanowni Państwo w zakładce „Pliki do pobrania” został umieszczony raport z systemu Vote z głosowań z 18.06.2020 – plik Wyniki głosowań do Kolegium Wydziału oraz Senatu AGH 18.06.2020.pdf

Z poważaniem,
M. Brożyna

Komunikat nr 17

Szanowni Państwo,
OKW  nr 12 informuje,  że w wyniku głosowań z dnia 18.06.2020  zostali wybrani następujący członkowie Kolegium Wydziału oraz Senatu AGH.
W grupie i profesorowie Uczelni konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury wyborów, którą OKW nr 12 planuje na 23.06.2020 (najbliższy wtorek).

Kolegium Wydziału – Profesorowie
W wyniku głosowania zostali wybrani:
1. Beck-Krala Ewa
2. Czapkiewicz Anna
3. Duda Joanna
4. Iwaszczuk Natalia
5. Łebkowski Piotr
6. Skalna Iwona

Nie obsadzonych zostało jeszcze 3  miejsca.
Do następnej tury głosowania przechodzą w kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej)
1. Gurgul Henryk
2. Kulczycka Joanna
3. Mikulik Jerzy
4. Paliński Andrzej
5. Surowiec Anna

Kolegium Wydziału – pozostali nauczyciele akademiccy
W wyniku głosowania zostali wybrani:
1.  Dudek Marek
2.  Korcyl Antoni
3.  Obrzud Jacek
4.  Sala Dariusz
Nie obsadzonych zostało jeszcze 0 miejsc.

Kolegium Wydziału  - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
W wyniku głosowania zostali wybrani:
1.  Kuszlik Agnieszka
Nie obsadzonych zostało jeszcze 0 miejsc.

Senat - profesorowie i profesorowie Uczelni
W wyniku głosowania zostali wybrani:
1.  Kulczycka Joanna
2.  Iwaszczuk Natalia
Nie obsadzonych zostało jeszcze 0 miejsc.

Senat - pozostali nauczyciele akademiccy
W wyniku głosowania został wybrany:

 1. Korcyl Antonii

Nie obsadzonych zostało jeszcze 0 miejsc.

 

Z poważaniem,
M. Brożyna

Komunikat nr 16

Szanowni Państwo!

OKW informuje, że 18.06.2020 r. o godzinie 9.30 odbędzie się spotkanie wyborcze w sprawie wskazania członków Kolegium Wydziału oraz przedstawicieli do Senatu AGH.
Wybory przedstawicieli grup pracowników wydziału do kolegium wydziału oraz Senatu AGH dokonywane sš przez Elektorów OKE przynależnych do danej grupy pracowników.
Zagadnienia te reguluje §1, 12 oraz 16 Załšcznika nr 1 do Statutu Uczelni.
http://www.wybory.zarz.agh.edu.pl/pliki_do_pobrania/Statut_AGH_26_czerwca_2019.pdf

 

Z poważaniem,
M. Brożyna

Komunikat nr 15

Szanowni Państwo!
OKW nr 12 informuje, że zostały zgłoszone następujące kandydatury do Kolegium Wydziału oraz Senatu.

Zgłoszenia do Kolegium Wydziału  – kadencja 2020 – 2024
(lista alfabetyczna)

Przedstawiciele profesorów  i profesorów Uczelni
 1. Beck-Krala Ewa
 2. Bek-Gaik Bogusława
 3. Czapkiewicz Anna
 4. Duda Joanna
 5. Grzegorz Ginda
 6. Gurgul Henryk
 7. Iwaszczuk Natalia
 8. Kulczycka Joanna
 9. Lewicka Dagmara
 10. Łebkowski Piotr
 11. Mikulik  Jerzy
 12. Paliński Andrzej
 13. Skalna Iwona
 14. Surowiec Anna
 15. Tarczydło Beata
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
 1. Dudek Marek
 2. Klimkiewicz Katarzyna
 3. Korcyl Antoni
 4. Kowalik Wojciech
 5. Obrzud Jacek
 6. Proszowska Anita
 7. Sala Dariusz
 8. Stronczek Anna
 9. Urbański Stanisław
Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 1. Kuszlik Agnieszka
 2. Szumlak Małgorzata

Zgłoszenia do Senatu AGH – kadencja 2020 – 2024
(lista alfabetyczna)

Przedstawiciele profesorów  i profesorów Uczelni

 

 1. Iwaszczuk Natalia
 2. Kulczycka Joanna

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 1. Korcyl Antonii

Komunikat nr 14

Szanowni Państwo,

OKW nr 12 informuje, że w daniach 03-08.06.2020 można zgłaszać kandydatury na:
- członka Kolegium Wydziału Zarządzania,
- przedstawiciela WZ w Senacie AGH.
Ogłoszenie listy kandydatów nastąpi w dniu 08.06.2020
Głosownia w przedmiotowych sprawach odbędą się na spotkaniu OKE nr 12 - termin spotkania musi przypadać pomiędzy na 12-19.06.2020 (termin oraz linki do spotkania i głosowań przez system VOTE zostaną podane odpowiednio wcześniej).

Wszelki informacje dotyczące procedury w powyższych czynnościach wyborczych znajdują się w zakładce Pliki do pobrania:
Wybory przedstawicieli do Senatu AGH oraz do Kolegium Wydziału.pdf
K a r t a   z g ł o s z e n i a   k a n d y d a t a  do Kolegium Wydziału.pdf
K a r t a   z g ł o s z e n i a   k a n d y d a t a  do Senatu AGH.pdf

 

Z poważaniem,
M. Brożyna

 

Komunikat nr 13

 Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 informuje, że w dniu 28.05.2020 na zebraniu wyborczym Okręgowego Kolegium Elektorów Wydziału Zarządzania AGH, które zostało przeprowadzone na platformie Microsoft Teams, na którym zostali wyłonieni kandydaci na dziekana naszego Wydziału (zgłaszanie kandydatów następowało przy pomocy systemu vote.agh.edu.pl.)

 

Wyniki wyłaniania kandydatów na Dziekana:
1. dr hab. inż. Marek Dudek – liczba głosów 14
2. dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. uczelni – liczba głosów 9
3. prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik – liczba głosów 8
4. dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH – liczba głosów 1

Zgodnie z § 12 Załącznika nr 1 do Statutu Uczelni, przewodniczącą OKE (dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. AGH) przekaże do wiadomości Rektora-Elekta listę trzech osób, które uzyskały najwyższą liczbę poparcia Elektorów.
Rektor-Elekt wskazuje osobę, która obejmie funkcję dziekana od dnia 1 września roku, w którym przeprowadzane były wybory.

W zakładce pliki do pobrania znajduje się skan protokołu z przedmiotowego spotkania (plik: Protokol_wskazanie_kandydatow_na_dziekana_WZ_AGH)

Z poważanie,
M. Brożyna

Komunikat nr 12

Szanowni Państwo!

W związku z wyborami do organów Uczelni na kadencję 2020-2-24 OKW nr 12 organizuje spotkanie elektorów Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Zarządzania AGH.

Spotkanie to odbędzie się w formie online przy zastosowaniu platformy Microsoft Teams (link do spotkania oraz procedurę logowania wszyscy elektorzy otrzymali już via email
Termin spotkania: 28.05.2020 (czwartek), godz. 9.30
Natomiast wszystkie głosowania odbędą się przy użyciu VOTE (elektorzy otrzymali instrukcje w sprawie logowania do systemu)

Przedmiot spotkania

W trakcie spotkania elektorzy:
1/ powołują ze swojego grona przewodniczącego,
2/ wyłaniają komisję skrutacyjną,
3/ zgłaszają kandydatów na dziekana.

Zgłaszanie kandydatur na dziekana -  § 12 Załącznika nr 1 do Statutu Uczelni

http://www.wybory.zarz.agh.edu.pl/pliki_do_pobrania/Statut_AGH_26_czerwca_2019.pdf
a/ każdy elektor obecny na spotkaniu, w trakcie tego spotkania zgłasza przez system VOTE swojego kandydata na dziekana
 - można wpisać wyłącznie jedną osobę spełniającą warunki wymienione w statucie
- można także wskazać siebie samego
 b/ system VOTE wygeneruje raport ze zgłaszanych kandydatur, każdy elektor otrzyma taki raport a Komisja Skrutacyjna formalnie potwierdza jego prawidłowość lub zgłasza wątpliwości

Przekazanie kandydatur do Rektora-Elekta

Przewodniczący OKE przekazuje do wiadomości Rektora-Elekta listę 3 osób, które uzyskały największą liczbę głosów na kandydatów na dziekana.
Spośród tych osób, Rektor-Elekt wskazuje tę, która obejmie funkcję dziekana od dnia 1 września roku, w którym przeprowadzane są wybory.

Warunki kandydata

Kandydatem na Dziekana może być osoba:
- posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego
- spełniająca wymogi ustawy i statutu
a/ wymogi Statut uczelni
§11, § 28 ust. 4 i 6, § 40 Statut uczelni
§ 3 ust. 2 załącznika nr 1 – w przypadku konfliktu interesów konieczne jest złożenie dodatkowego oświadczenia, o którym mowa w § 3 załącznika nr 1 do Statutu Uczelni)
Link do Statutu Uczelni – załącznik nr 1 jest integralną częścią Statutu (na stronie nr 3 jest link do załącznika)
http://www.wybory.zarz.agh.edu.pl/pliki_do_pobrania/Statut_AGH_26_czerwca_2019.pdf

b/ wymogi ustawy
Zgodnie z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 4 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce kierownicze funkcje na uczelni może pełnić osoba, która:
1. ma pełną zdolność do czynności prawnych
2. korzysta z pełni praw publicznych
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. nie była karana karą dyscyplinarną
5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6. złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zwanego dalej "oświadczeniem lustracyjnym", informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej "informacją lustracyjną", lub zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1.

Link do przedmiotowej ustawy
http://www.wybory.zarz.agh.edu.pl/pliki_do_pobrania/Ustawa_prawo_o_szkolnictwie_wyzszym_i_nauce.pdf

Z poważaniem,
Michał Brożyna

Komunikat nr 11

Szanowni Państwo!
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 podaje do wiadomości wyniki 1. tury głosowania do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach przedstawiciele „profesorów i profesorów uczelni” oraz „pozostałych nauczycieli akademickich”.
Jednocześnie informujemy, że:
1/ zostały obsadzone wszystkich mandaty,
2/ tym samym nie zachodzi konieczność przeprowadzenia kolejnych tur głosowań.

Wybrane zostały następujące osoby:
W grupie profesorów i profesorów Uczelni

L.p.

Kandydat

Liczba głosów

1.

Marek Karkula

12

2.

Piotr Łebkowski

11

3.

Ewa Beck-Krala

10

4.

Natalia Iwaszczuk

9

 

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich


L.p.

Kandydat

Liczba głosów

1.

Marek Dudek

7

2.

Dariusz Sala

6

 

Z poważaniem,
Michał Brożyna

Komunikat nr 10

Szanowni Państwo!
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 informuje, że:
głosowanie do UKE w grupie – „Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni” oraz
„Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich” odbywa się poprzez system https://vote.agh.edu.pl/Wybory2020/

Głos można oddać do 05.05.2020 do godz. 15.00

Z poważaniem,
Michał Brożyna

Komunikat nr 9

Szanowni Państwo!
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 informuje, że:
w związku z kłopotami organizacyjno-technicznymi OKW nr 12 (WZ_AGH) postanowiła przesunąć termin głosowania z 04.05.2020 na 05.05.2020 (wtorek).
O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji.

Z poważaniem,
Michał Brożyna

Komunikat nr 8

Szanowni Państwo

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 informuje, że następujące osoby zostały zgłoszone, jako kandydatki/kandydaci w kolejnym etapie Wybory organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024

W grupie profesorów i profesorów Uczelni do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali zgłoszeni (kolejność alfabetyczna):

dr hab. inż. Beck-Krala Ewa, prof. uczelni
dr hab. inż. Feliks Jerzy, prof. uczelni
dr hab. inż. Iwaszczuk Natalia, prof. uczelni
dr hab. inż. Karkula Marek, prof. uczelni
dr hab. Kulczycka Joanna, prof. uczelni
dr hab. inż. Łebkowski Piotr, prof. uczelni

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich do Uczelnianego Kolegium Elektorów zostali zgłoszeni (kolejność alfabetyczna):

dr hab. inż. Dudek Marek, adiunkt
dr inż. Sala Dariusz, adiunkt

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie zgłoszono kandydatur

Przewodniczący OKW nr 12
Michał Brożyna

 

Komunikat nr 7

Szanowni Państwo
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 informuje, że:


1/ zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 24.04.2020 (tekst w zakładce „Pliki do pobrania” na stronie http://www.wybory.zarz.agh.edu.pl/) termin zgłaszania kandydatur do UKE oraz do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi został przedłużony do 28.04.2020
Zgłoszenia dokonane od 20.04.2020 pozostają naturalnie w mocy!

2/ ustala się termin pierwszej tury wyborów do UKE na dzień 04.05.2020 w godzinach 8.00 do 13.00 (głosowanie będzie odbywać się online na platformie www.glosuj24.pl – elektorzy OKW odpowiednio wcześniej dostaną link do głosownia oraz instrukcję logowania)

Przewodniczący OKW nr 12
Michał Brożyna

 

Komunikat nr 6

Szanowni Państwo
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 działając zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 oraz na podstawie uchwały Senatu z dn. 03.04.2020 (tekst dostępny w zakładce „Pliki do pobrania”) oraz wykładni przepisów wyborczych obowiązujących na AGH (pismo z dn. 14.04.2020 (tekst dostępny w zakładce „Pliki do pobrania”) następuje wznowienie akcji wyborczej.
Najbliższymi działaniami będzie dokończenie etapu zgłaszania kandydatur do Uczelnianego Kolegium Elektorów (we wszystkich grupach pracowniczych), oraz do Senatu (w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).
Szczegółowe informacje opisane zostały w pliku „Informacja o wyborach do UKE i Senatu” (tekst dostępny w zakładce „Pliki do pobrania”).

Jednocześnie informujemy, że:
1/ Terminy zgłaszania kandydatów: 20-24.04.2020
2/ Termin pierwszej tury wyborów: 27.04.2020

 

Z poważaniem,
Michał Brożyna

 

Komunikat nr 5


Szanowni Państwo

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 działając zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. informuje, że:

w drugiej turze wyborów do OKE najwyższą ilość głosów otrzymali:

Imię i nazwisko Kandydata

Liczba głosów

Krzysztof Posłuszny

38

Katarzyna Gdowska

31

Jacek Obrzud

30

Katarzyna Klimkiewicz

30

Antoni Korcyl

23

Radosław Kapłan

21

Powyższe osoby oraz Marek Dudek (mandat obsadzony w 1.turze wyborów) zostali wybrani na elektorów do Okręgowego Kolegium Elektorów na WZ AGH w grupie „Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich”.

Pełna lista wyników z drugiej tury wyborów została umieszczona w zakładce „Pliki do pobrania” (Wyniki druga tura wyborów – raport). W głosowaniu wzięło udział 65 osób spośród 82 osób uprawnionych do głosowania – frekwencja 79%.

Jednocześnie informujemy, że w raporcie z wyników głosowania nie są uwzględnione osoby, które otrzymały zero głosów (wynika to programu do głosowania). UKW uwzględni wyniki wszystkich kandydatów w protokole z głosowania.

Przewodniczący OKW nr 12
dr Michał Brożyna

Szanowni Państwo,

 dotyczy tylko "Pozostali przedstawiciele nauczycieli akademickich"

OKW nr 12 informuje, że każdy z Państwo otrzyma na pocztę elektroniczną (wydziałowa skrzynka mailowa) link z zaproszeniem do głosowania. I tylko przez tego emaila można oddać głos, czyli aby zagłosować należy zalogować się na poczcie wydziałowej.

W emailu na poczcie wydziałowej będzie podany indywidualny link, który pozwoli na oddanie głosu

W e-głosowaniu oddajemy głosy na kandydatów, których popieramy (głosowanie pozytywne).

Można oddać głos maksymalnie na 6 osób z pośród kandydatów

Z poważaniem,

Michał Brożyna

 

Szanowni Państwo,

OKW nr 12 informuje, że:

1/ głosowanie w 2. turze wyborów do OKE WZ w grupie Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich odbędzie się tak jak planowano we czwartek, tj. 19.03.2020, godz. 9.00 -13.00

2/ głosowanie zostanie przeprowadzone drogą elektroniczną

3/ Procedura głosowana:

a/ każdy z Państwo otrzyma na pocztę elektroniczną (wydziałowa skrzynka mailowa) link z zaproszeniem do głosowania. I tylko przez tego emaila można oddać głos, czyli aby zagłosować należy zalogować się na poczcie wydziałowej.

b/ w emailu na poczcie wydziałowej będzie podany indywidualny link, który pozwoli na oddanie głosu

c/ w e-głosowaniu oddajemy głosy na kandydatów, których popieramy (głosowanie pozytywne)

d/ można oddać głos maksymalnie na 6 osób z pośród kandydatów

 

Z poważaniem, 
Michał Brożyna

Szanowni Państwo,

w związku z dzisiejszą uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej zmienia się terminarz akcji wyborczej do Organów Uczelni 2020-2024.

Generalnie zostają zawieszone wszelkie działania wyborcze umieszczone z dotychczasowym harmonogramie. Wyjątek dotyczy 2. tury wyborów do Okręgowych Kolegiów Elektorów – głosowanie to:

1/ należy przeprowadzić do 22.03.2020

2/ ma ono odbyć się w wersji elektronicznej.

Ponieważ Uczelnia na razie nie udostępniła odpowiedniego systemu do głosowania WZ AGH jest w trakcie poszukiwania stosowanej platformy do przeprowadzenia e-wyborów.

W najbliższym czasie OKW poinformuje Państwa w jaki sposób i kiedy zostanie przeprowadzone głosowanie. Jeżeli tylko będzie to możliwe, to będzie to tak jak w pierwotnym planie czwartek 19.03.2020.

W sekcji pliki do pobrania znajduje się przedmiotowa Uchwała UKW-AGH

 

Z poważaniem,

M. Brożyna

 

 

 

Szanowni Państwo,

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 pan dr Michał Brożyna przypomina, że pierwsza tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Zarządzania AGH odbędzie się dnia 12 marca 2020(czwartek) w sali nr 107 (pierwsze piętro WZ AGH)

Głosowanie będzie odbywać się w godzinach od 8.00 do 14.30

Z wyrazami szacunku,

Wszelkie informacje dotyczące wyborów są publikowane:

1/ na stronie http://www.wybory.zarz.agh.edu.pl/

2/ w gablocie przy p. 201 WZ


Szanowni Państwo
Okręgowa Komisja Wyborcza nr  12 działając zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020,  ogłasza co następuje:
1/ listę przyjętych kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów
2/ termin pierwszej tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów

Przedmiotowe informacje zostają zamieszczone na:
1/ tablicy znajdującej się obok pokoju nr 201 (budynek Wydziału Zarządzania, II piętro)  
2/ stronnie internetowej Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12
http://www.wybory.zarz.agh.edu.pl/

 

Informujemy, że pierwsza tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów na Wydziale Zarządzania AGH odbędzie się dnia 12. marca 2020  w sali nr 107 (pierwsze piętro WZ AGH)
Głosowanie będzie odbywać się w godzinach od 8.00 do 14.30

 

W celu oddania głosu konieczne będzie wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość osoby głosującej (wystarczy dowolny dokument ze zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem!)

 

Przewodniczący OKW nr 12
Michał Brożyna

Szanowni Państwo
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 działając zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r informuje o rozpoczęciu w dniu 2 marca 2020 roku wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 - 2024

W dniach 02.03.2020 – 05.03.2020 nastąpi przyjmowanie zgłoszeń do Okręgowego Kolegium Elektorów.

Zgłoszenia prosimy składać w pokoju 102 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro) w godzinach 8.30-14.30.

Na tablicy znajdującej się obok pokoju 201 (budynek Wydziału Zarządzania II piętro) zostały zamieszczone:

 • Uchwała Senatu,
 • Harmonogram akcji wyborczej,
 • Skład OKW nr 12.

Karty zgłoszeniowe zostały Państwu przesłane w złączniku do maila.

Karty będą dostępne, także w pokoju 102.

Przewodniczący OKW nr 12

dr Michał Brożna

 

Szanowni Pañstwo

Wyniki 1. tury wyborów zosta³y zamieszczone w rubryce Pliki do pobrania

Szanowni Pañstwo

Druga tura wyborów w grupie Przedstawiciele pozosta³ych nauczycieli akademickich odbêdzie siê dnia 19.03.2020 r., godz. 9.00-13.00, p. 107 budynek WZ Lista kandydatów w 2. turze zamieszona jest w plikach do pobrania: plik Wyniki Przedstawicieli pozosta³ych nauczycieli akademickich.

Micha³ Bro¿yna


Komunikat Przewodnicz±cego UKW

Szanowni Pañstwo,

W zwi±zku z zagro¿eniem epidemiologicznym przesy³am komunikat Przewodnicz±cego UKW dotycz±cy aktualnej procedury wyborczej:


1. Z uwagi na sytuacjê epidemiologiczn± i zalecenie kwarantanny domowej dla niektórych wyborców
wprowadzamy alternatywn± formê g³osowania - przez pe³nomocnika.

2. Osoba uprawniona do g³osowania przesy³a skan pisemnego upowa¿nienia wg zasad opisanych poni¿ej
(konieczne dane upowa¿nionego i upowa¿niaj±cego) na adres przewodnicz±cego OKW.

Wskazane jest (ale nie bezwzglêdnie wymagane) aby upowa¿niona osoba by³a z grona wyborców
z danego okrêgu.

3. Na tej podstawie na polecenie przewodnicz±cego OKW komisja wydaje upowa¿nionemu pe³nomocnikowi
kartê do g³osowania i umo¿liwia mu oddanie g³osu. Na li¶cie wyborców fakt oddania g³osu przez pe³nomocnika
jest odnotowany stosown± adnotacj±.

4. Wydruk skanu upowa¿nienia zostaje w³±czony do dokumentacji wyborczej.


Witold Machowski
Przewodnicz±cy UKW

Uprzedzaj±c pytania - formu³ê g³osowania przez pe³nomocnika wprowadzamy ze wzglêdu na zagro¿enie epidemiczne,
ale w zwi±zku z jej wprowadzeniem - stosuje siê do innych przypadków - np. pobytu zagranicznego (co te¿ mo¿e byæ
zwi±zane z kwarantann±)

WM.


Uwaga: Na chwilê obecn± ta formu³a ma zastosowanie do aktualnie przeprowadzanych g³osowañ - w razie konieczno¶ci bêdziemy informowaæ o dalszych decyzjach.

UWAGA w plikach do pobrania znajduje siê upowa¿nienia dla pe³nomocnika.


z powa¿aniem
Bogumi³a Pawlak-Henszke